Lepiej być dobrej myśli, niż być bezmyślnym.

Wojciech Adamiecki

O motywacji

 Poniższy artykuł jest kompilacją paru materiałów, głównie na bazie artykułu „Motywacja w teorii” z  http://republika.pl/inside_soul/psmot.htm l (za zgodą autorki), przy czym oboje zastrzegamy, że prawdziwe źródła niektórych ustępów nie są nam znane – w wyniku kolejnych cytowań, skrótów i modyfikacji trudno to ustalić. Umieszczamy go jednak ze względu na wartość dydaktyczną, przepraszając autorów oryginalnych fragmentów za nie podanie źródeł a sami nie rościmy sobie praw autorskich do niniejszej kompilacji.

Wg jednego ze słowników: Motywacja, układ motywów ludzkiego postępowania - przedmiot badań wielu nauk (psychologii, socjologii, nauki o moralności i ogólnie biorąc nauk zajmujących się interpretacją ludzkich zachowań). Odróżnia się trwałą strukturą motywacyjną, która nadaje ogólny kierunek ludzkiemu postępowaniu, od aktualnej motywacji, wywołującej określone zachowanie w danym kontekście sytuacyjnym. Motywacja rozumiana jest jako wewnętrzny mechanizm, który uruchamia i organizuje ludzkie zachowanie oraz kieruje na osiągnięcie celu. Rodzaje motywacji są klasyfikowane wg potrzeb  i pragnień ludzkich.

Inna definicja: Motywacja to wewnętrzny impuls, potrzeba czy pragnienie wykonania jakiegoś postawionego sobie zadania.

 Motywacja jest przedmiotem zainteresowań psychologii i w ramach tej nauki należy wyszukiwać odpowiedzi na pytania związane z motywowaniem.

--

Motywacja w teorii (konspekt)

Motywacja stosowana jest do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie zachowania. Dotyczy mechanizmów zachowań prostych jak i złożonych mechanizmów wewnętrznych i zewnętrznych.

Motywacja jest to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek się w coś angażuje. Obejmuje ona czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym kierunku.

Podłożem motywacji są:

a). emocje - ,,chcę’’ – pozytywne emocje, działanie większe

                    ,,muszę’’ – negatywne emocje, działanie mniejsze

b). ciekawość (zaspokojenie, motyw poznawczy). Wytrwałość w ludzkim działaniu zależy od ciekawości poznawania nowych rzeczy

c). oczekiwania – (muszą być realistyczne)

Do powstania procesu motywacyjnego powinny być spełnione dwa warunki:

- wynik czynności musi być przez człowieka oceniany jako użyteczny

- musi istnieć przekonanie, że możliwość osiągnięcia pożądanego wyniku jest wyższa niż zero.

Czynniki te określają natężenie motywacji.

Procesy motywacyjne cechują dwie właściwości:

- kierunek

- natężenie .

Tendencja kierunkowa procesów motywacyjnych polega na zmierzaniu do określonych celów, jeśli są to cele dodatnie, oraz unikania tych, które oceniane są jako ujemne. Te same cele w zależności od ogólnego stanu jednostki mogą być oceniane jako dodatnie albo ujemne. W niektórych sytuacjach pragniemy kontaktów z ludźmi, kiedy indziej kontaktów tych unikamy. Prawdopodobnie i w jednej i w drugiej sytuacji mamy do czynienia z brakiem zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb dynamizujących nasze działanie, stąd odmienne ukierunkowanie procesów motywacyjnych.

Jeśli człowiek osiąga cel, natężenie emocji spada do zera, pojawiają się dodatnie emocje (np. zadowolenie z osiągniętego celu).

Drugą ważną właściwością procesów motywacyjnych jest ich natężenie. Charakteryzują je siła, intensywność i wielkość.

Silnym motywem jest taki motyw, który eliminuje inne. Motyw jest silniejszy, im trudniej skłonić człowieka do zaprzestania wybranej działalności.

Im nasze pragnienia i życzenia są silniejsze tym bardziej uparcie dążymy do ich zrealizowania. W działanie wkładamy znacznie większy zasób energii. Na przykład alpiniści pokonują niekiedy niezwykle trudne przeszkody, ponieważ są kierowani silnymi motywami.
Im intensywniejsze są motywy, tym większa jest energia umożliwiająca zdolność do wysiłku, szybkość działania i odporność na zmęczenie.

Trzeciego wymiaru, jakim jest wielkość motywacji, często wcale nie można zmierzyć. Informacje o wielkości motywu otrzymujemy przez ustalenie ostatecznego poziomu aspiracji, czyli poziomu, który człowiek w danej dziedzinie osiąga albo pragnie osiągnąć.

Trwałość i intensywność procesów motywacyjnych zależy ponadto od ogólnej dojrzałości osobowości. Im człowiek bardziej dojrzały, tym adekwatniej ocenia swoje możliwości. Cele, jakie sobie stawia trwale ukierunkowują jego zachowanie w sytuacjach trudnych, gdy mu coś zagraża, gdy się czegoś boi. Pragnie usunięcia przeszkód, źródeł zagrożenia czy lęku wzmaga intensywność procesów motywacyjnych.

Według psychologa J.W. Atkinsona zgodnie z założeniami szkoły K.Lewina, motywacja do działania jest funkcją potrzeby rozumianej jako względnie stały stan podmiotu oraz czynników poznawczych. Czynniki te, to z jednej strony ocena szans, czyli prawdopodobieństwo uzyskania sukcesu, oraz przewidywanie stopnia pewności, z jaką sukces będzie osiągnięty, z drugiej strony zaś wartość nagradzająca (gratyfikacyjna), którą stanowi cel działania ze względu na wzbudzoną potrzebę. Wartość nagradzająca sukcesu jest tym wyższa, im mniejsze są szanse jego realizacji.

W każdej motywacji do działania wyróżnia się dwie przeciwstawne tendencje: motywację pozytywną, czyli dążenie do sukcesu, i motywację negatywną, czyli dążenie do unikania porażki.

Niepowodzenia w zadaniach łatwych sprawiają znacznie większy zawód, niż w zadaniach trudnych. Atkinson uważa, że osoby, które cechuje dążenie do osiągania sukcesów mają tendencje do wyboru takich zadań, w których prawdopodobieństwo sukcesu jest umiarkowane. Nie interesują się one zadaniami zbyt łatwymi (rozwiązanie ich jako ogólnie dostępne nie świadczy o sukcesie) ani też zadaniami bardzo trudnymi, (ponieważ przy ich wykonywaniu łatwiej o porażkę niż o sukces). Osoby, w których zachowaniu przeważa tendencja do unikania porażki będą wybierały zadania bardzo łatwe (pewny sukces), a także trudne (porażkę można wówczas tłumaczyć charakterem zadania, a nie brakiem umiejętności). Jednostki te nie podejmują zadań umiarkowanie trudnych (sukces zależy bowiem od indywidualnej wiedzy i sprawności, a niepowodzenie oznacza ich brak).

Według modelu motywacji osiągnięć Atkinsona motywacja osiągnięć to tendencja do osiągania i przekraczania standardów doskonałości, związana z odczuwaniem pozytywnych emocji w sytuacjach zadaniowych, spostrzeganych jako wyzwanie.

Teorie motywacji stanowią składniki wielkich systemów psychologicznych, czy też psychologicznych koncepcji człowieka. Mechanizmy te są jednak odmiennie opisywane w poszczególnych koncepcjach. W tak zwanej kulturowej wersji psychoanalizy postulowano istnienie innych mechanizmów motywacyjnych – na przykład potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę przyjemności czy dążenie do realizacji ideału własnej osoby.

U podstaw wielu procesów motywacyjnych leżą mechanizmy afektywne. Poziom pobudzenia emocjonalnego ma duży wpływ na podejmowanie przez podmiot różnych działań i efektywność jego funkcjonowania. Wyróżnić można dwie podstawowe orientacje, jakie człowiek przyjmuje wobec zewnętrznej rzeczywistości - teliczną i parateliczną. W pierwszym wypadku podmiot nastawiony jest na realizację określonego celu, w drugim – na aktywność samą w sobie. W stanie telicznym optymalne dla funkcjonowania podmiotu jest niskie pobudzenie emocjonalne. W stanie paratelicznym optymalne jest pobudzenie wysokie. Poszczególne emocje uruchamiają odpowiadające im programy działania. Emocje przynoszą też podmiotowi informacje o niezaspokojeniu potrzeb i ukierunkowują jego uwagę na cele, które powinny zostać osiągnięte dzięki motywacjom.

Cel – to stan rzeczy, którego projekt tworzy się w umyśle człowieka i uzyskuje zdolność do sterowania jego czynnościami. Realizacja celu wymaga odpowiedniego zorganizowania czynności i skupienia energii, to jest główną funkcją procesu motywacyjnego.

Zrealizowany cel (osiągnięty efekt) można charakteryzować pod względem:

- jakości (co zostało osiągnięte)

- ilościowym, w tym:

                - rozmiaru (dużo / mało)

                - poziomu trudności (łatwy / trudny)

                - rzadkości (typowy / wyjątkowy)

                - odpowiedniości (wobec wymogów zadania i celu osoby)

Motyw – stan wewnętrzny, charakteryzujący się poczuciem niespełnienia i gotowością do podjęcia aktywności (napięcie motywacyjne).

Napięcie motywacyjne uwrażliwia jednostkę na te czynniki, które mogą je zredukować.

Źródła motywów:

- niezaspokojenie potrzeb organicznych,

- niezaspokojenie potrzeb psychicznych,

- pobudzenie emocjonalne,

- czynniki zakłócające czynności,

- zagrożenie przekonań, norm, wartości,

- sformułowanie zadań,

- zaktywizowanie zainteresowań,

- zaktywizowanie wartości.

Istnieje związek pomiędzy wielkością napięcia motywacyjnego a siłą dążeń.

Jeśli deprywacja trwa zbyt długo, siła motywacji nie wzrasta, a może spadać. Nie spadnie jeśli potrzeba jest od czasu do czasu zaspokajana.

 Redukcja napięcia:

- gdy osiągnięty cel ma wartość gratyfikacyjną

- może spaść spontanicznie, jeśli trwa zbyt długo

- wskutek cyklicznych zmian w ustroju

- usunięcie przez konkurencyjne silne napięcie

- pod wpływem silnych podrażnień i gwałtownych reakcji

- przez niespecyficzne czynniki biochemiczne

Wartość gratyfikacyjna celu (zależy od:)

- wielkości (siła motywacji rośnie w miarę wzrostu wielkości celu)

- jakości

- doświadczeń z podobnymi celami (rośnie, potem spada w miarę doświadczenia/ lub odwrotnie)

- dostępności (maksimum motywacji przypada na średni poziom trudności)

- dystans psychologiczny (wartość przedmiotu wzrasta, gdy dystans maleje)

Wpływ motywacji na procesy poznawcze

W miarę wzrastania motywacji wzrasta ich wpływ na procesy poznawcze.

Motywacja ułatwia lub utrudnia przebieg procesów umysłowych. Wpływowi temu podlegają procesy poznawcze pozostające w związku znaczeniowym z danymi emocjami lub motywami. Im bliższy związek – tym większy wpływ.

Charakterystyczne „zniekształcenia” procesów poznawczych:

- przecenianie wielkości, jasności, głośności, „upodabnianie”

- łatwość zapamiętywania

- skłonność do wyobrażania sobie celu

- modyfikowanie myślenia by wyniki były zgodne z procesami emocjonalno-motywacyjnymi .

W pewnych wypadkach motywacja wpływa „osłabiająco” na procesy poznawcze. Dzieje się tak, gdy informacje są sprzeczne z motywami (emocjami). Mają one utrudniony dostęp do świadomości.

„Obronność percepcyjna” – trudność spostrzegania treści mogących wywołać negatywną emocję bądź negatywne napięcie motywacyjne.

Wpływ ten zwiększa się gdy natężenie motywacji jest duże. Gdy jesteśmy w sytuacji nowej nasze życzenia, obawy, niechęci mają bardzo duży wpływ.

Prawo Yerkesa – Dodsona

rys

 

Wzrost motywacji --> wzrost sprawności działań --> dalszy wzrost motywacji --> spadek sprawności

Opracował LK